Archiwa Miesięczne: lipiec 2014

Szkolenie dyrektywa 2006/42/WE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska informuje, na swoich stronach internetowych, że w dniu 18 lipca 2014, zakończyło sezon szkoleniowy 2013/2014. Jak informuje, jeden z członków zarządu, sezon szkoleniowy 2013/2014 był rekordowy pod kątem frekwencji. Jędrzej Borowiak dodaje, że CECE-Polska powraca z nowymi szkoleniami już w sierpniu w Poznaniu (Centrum Konferencyjne CONCORDIA DESIGN ul. Zwierzyniecka 3).

Każde ze szkoleń które pojawią się w sezonie 2014/2015 będzie uaktualnione. Główne zmiany dotyczyć będą szkolenia z oznaczenia CE i B dla wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w zakresie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

 • 22.08.2014 POZNAŃ – Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – znak CE i B dla wyrobów budowlanych >>> więcej
 • 21.08.2014 POZNAŃ – Szkolenie dyrektywa 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa) oraz dyrektywa 2004/108/WE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC) oraz dyrektywa 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa LVD) >>> więcej
 • 20.08.2014 POZNAŃ – Szkolenie podstawy oznakowania CE >>> więcej
 • 19.08.2014 POZNAŃ – Szkolenie dyrektywa 2009/48/WE (dyrektywa zabawkowa – najnowsza odsłona) >>> więcej
szkolenie dyrektywa 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE

Szkolenie dyrektywa 2006/42/WE – dyrektywa maszynowa, niskonapięciowa i kompatybilność elektromagnetyczna

następne szkolenia odbędą się we wrześniu 2014 w Katowicach w hotelu QUBUS****:

 • 19.09.2014 KATOWICE – Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – znak CE i B dla wyrobów budowlanych – więcej tel. +48 830 81 81
 • 18.09.2014 KATOWICE – Szkolenie dyrektywa 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa) oraz dyrektywa 2004/108/WE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC) oraz dyrektywa 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa LVD) – więcej tel. +48 830 81 81
 • 17.09.2014 KATOWICE – Szkolenie podstawy oznakowania CE – więcej tel. +48 830 81 81
 • 16.09.2014 KATOWICE – Szkolenie dyrektywa 2009/48/WE (dyrektywa zabawkowa – najnowsza odsłona) – więcej tel. +48 830 81 81

tekst: Szkolenie dyrektywa 2006/42/WE dla CE-Poradnik.pl przygotowałą Anna Klepacka

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – nowy wzór (czerwiec 2014) – wyroby budowlane

Ostatnimi czasy zmiany dotyczące wyrobów budowlanych stają się bardzo mocnym problemem producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów budowlanych. W lipcu 2013 moc utraciła dyrektywa:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

która została zastąpiona:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na przełomie maja i czerwca 2014 wyżej wymienione rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi przepisem (rozporządzenie 568/2014 – dotyczy: Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór):

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Tym samym na chwilę obecną my do czynienia z nowym wzorem Deklaracji Właściwości Użytkowych (Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór):

Deklaracja Właściwości Użytkowych - nowy wzór 2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór 2014

Powyżej wzór dokumentu wykonanego przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska.

Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór >>> więcej informacji

dla CE-Poradnik.pl Monika Zawadzka