Deklaracja zgodności UE – zmiany w ważnych dyrektywach 2014/30/UE 2014/35/UE

Deklaracja zgodności UE

– zmiany w ważnych dyrektywach 2014/30/UE, 2014/35/UE –

W roku 2014 pojawiły się dwie nowe dyrektywy, które zaczynają obowiązywać od 20 kwietnia 2016:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

Dyrektywy te zmieniły dotychczas obowiązujące przepisy. Najważniejsza zmiana dotyczy wystawianych deklaracji zgodności (deklracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE). Zamiast dotychczas wystawianych deklaracji zgodności WE po 20 kwietnia 2016 dla nowej dyrektywy EMC i LVD będzie się wystawiać deklaracje zgodności UE. Dla obu dyrektyw dokumenty są bardzo zbliżone, zmiany prócz nazewnictwa mówią także o zdjęciu wyrobu. Deklaracja zgodności UE musi zawierać następującą treść:

1.Model aparatury / produktu: (numer produktu, typu, partii lub serii)

2.Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

3.Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4.Przedmiot deklaracji (identyfikacja umożliwiająca odtworzenie jej historii, w razie konieczności identyfikacji może zawierać kolorową ilustrację o wystarczającej rozdzielczości)

5.Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

6.Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność

7.Podpis osoby upoważnionej.

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE – 2014/30/UE i 2014/35/UE

Chcesz pobrać przykładową deklarację zgodności UE według dyrektywy 2014 / 30 / UE lub 2014 / 35/ UE – kliknij poniżej:

Potrzebujesz obszernych informacji weź udział w szkoleniu >>> KLIKNIJ <<< lub skorzystaj z infolinii numer: +48 61 830 81 81.

Dla CE-Poradnik.pl Anna Zalewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *