Archiwa Miesięczne: marzec 2017

Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Centrum Certyfikacji CECE – Polska wraz  z Europejskim Punktem Informacyjny o Znaku CE zapraszają do Poznania i Rzeszowa na szkolenia dotyczące oznakowania CE. Szkolenia odbędą się już w kwietniu 2017.

 

Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń – dyrektywy 2006/42/WE, dyrektywy 2014/30/UE, dyrektywy 2014/35/UE

 • RZESZÓW 20 kwietnia 2017
 • POZNAŃ 27 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 18 maja 2017
 • WROCŁAW 25 maja 2017
 • SZCZECIN 07 czerwca 2017
 • CZĘSTOCHOWA 22 czerwca 2017
 • Infolinia informacyjna: +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa organizatora szkolenia: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce
 • Cena szkolenia: 970 złotych netto + 23% VAT.

 


Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Szkolenie oznakowanie CE i znak budowlany B – rozporządzenie 305/2011 oraz Dz.U.16.1966 – nowe wytyczne 2017 !

 • RZESZÓW 21 kwietnia 2017
 • POZNAŃ 28 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 19 maja 2017
 • WROCŁAW 26 maja 2017
 • SZCZECIN 08 czerwca 2017
 • CZĘSTOCHOWA 23 czerwca 2017
 • Infolinia informacyjna: +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa organizatora szkolenia: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce
 • Cena szkolenia: 970 złotych netto + 23% VAT.

 


Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Szkolenie znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE – nowości w przepisach !

 • RZESZÓW 21 kwietnia 2017
 • POZNAŃ 28 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 19 maja 2017
 • WROCŁAW 26 maja 2017
 • SZCZECIN 08 czerwca 2017
 • CZĘSTOCHOWA 23 czerwca 2017
 • Infolinia informacyjna: +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa organizatora szkolenia: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce
 • Cena szkolenia: 970 złotych netto + 23% VAT.

 


Szkolenia znak CE POZNAŃ, RZESZÓW – kwiecień 2017

Szkolenie z podstaw oznakowania CE – wszystkie dyrektywy NOWEGO PODEJŚCIA – szkolenie dla importerów i agencji celnych – NOWE DYREKTYWY !

 • RZESZÓW 21 kwietnia 2017
 • POZNAŃ 28 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 19 maja 2017
 • WROCŁAW 26 maja 2017
 • SZCZECIN 08 czerwca 2017
 • CZĘSTOCHOWA 23 czerwca 2017
 • Infolinia informacyjna: +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa organizatora szkolenia: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce
 • Cena szkolenia: 970 złotych netto + 23% VAT.

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński

Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy RED – 2014/53/UE

W dniu 10 marca 2017 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy RED – 2014/53/UE:

 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 076/04)
 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) (Text with EEA relevance) (2017/C 076/04)

 

Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy RED – 2014/53/UE

 

W wykazie pojawiły się następujące nowe normy:

 

EN 300 220-2 V3.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz; Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE przez niespecyficzne urzą- dzenia radiowe

EN 300 220-2 V3.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment

 

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz; Część 3-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE; Urządzenia wysokiej niezawodności o małym cyklu pracy, osobiste urządzenia alarmowe pracują- ce na przeznaczonych częstotliwościach (869,200 MHz do 869,250 MHz)

EN 300 220-3-1 V2.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-1: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Low duty cycle high reliability equipment, social alarms equipment operating on designated frequencies (869,200 MHz to 869,250 MHz)

 

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do1000 MHz; Część 3-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE; Alarmy bezprzewodowe pracujące w przeznaczonych pasmach częstotliwości LDC/HR od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz

EN 300 220-3-2 V1.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Wireless alarms operating in designated LDC/HR frequency bands 868,60 MHz to 868,70 MHz, 869,25 MHz to 869,40 MHz, 869,65 MHz to 869,70 MHz

 

EN 300 220-4 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz – Część 4: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Urządzenia pomiarowe pracujące w przeznaczonym paśmie od 169,400 MHz do 169,475 MHz

EN 300 220-4 V1.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 4: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Metering devices operating in designated band 169,400 MHz to 169,475 MHz

 

EN 300 330 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

EN 300 330 V2.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

 

EN 300 422-2 V2.1.1

Mikrofony bezprzewodowe; Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz; Część 2: Odbiorniki klasy B: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

EN 300 422-2 V2.1.1 (new)

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 2: Class B Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

 

EN 300 422-3 V2.1.1

Mikrofony bezprzewodowe; Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz; Część 3: Odbiorniki klasy C: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

EN 300 422-3 V2.1.1 (new)

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 3: Class C Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

 

EN 300 720 V2.1.1

Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

N 300 720 V2.1.1 (new)

Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

 

EN 301 430 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości od 11 GHz do 12 GHz/13 GHz do14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 53/UE

EN 301 430 V2.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11 GHz to 12 GHz/13 GHz to 14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

 

EN 302 065-1 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB

EN 302 065-1 V2.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Requirements for Generic UWB applications

 

EN 302 065-2 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artyku- łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń UWB do śledzenia lokalizacji

EN 302 065-2 V2.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location tracking

 

EN 302 065-3 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artyku- łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów naziemnych

EN 302 065-3 V2.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications

 

EN 302 248 V2.1.1 Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

EN 302 248 V2.1.1 (new)

Navigation radar for use on non-SOLAS vessels; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

 

EN 303 372-1 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES). Urządzenie odbiorcze telewizji satelitarnej. Zharmonizowana norma zapewniające spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 1: Urządzenie zewnątrzbudynkowe, odbierające w zakresie częstotliwości od 10,7 GHz do 12,75 GHz

EN 302 372 V2.1.1 (new)

Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

 

EN 302 480 V2.1.2

Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy urządzeń radiowych 2014/53/UE
EN 302 480 V2.1.2 (new)

Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński