Archiwa Miesięczne: październik 2013

Znak CE – Następna odsłona szkoleń Centrum Certyfikacji CE-Polska – pierwszy raz w LUBLINIE !

Już w połowie listopada w LUBLINIE Centrum Certyfikacji CE-Polska, najbardziej doświadczony ośrodek szkoleniowy, w zakresie oznaczenia CE, organizuje cykl dotyczący dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy wymagające oznakowania CE).

To jedyne takie szkolenia we wschodniej Polsce – podkreśla Szmon Maliński z CE Polska. Następny raz takie szkolenia odbędą się dopiero za rok. Nasze szkolenia są szkoleniami najdłużej oferowanymi na polskim rynku, przeszkoliliśmy największą ilość osób, pierwsze doświadczenia w zakresie szkoleń z oznaczenia CE zebraliśmy ponad 10 lat temu – dodaje Szymon Maliński.

Więcej informacji o szkoleniach  >>>KLIKNIJ<<<

szkolenie CE

szkolenie CE

Zespół redakcyjny CE-poradnik.pl – Magdalena Wojtczak

Czy mechaniczne części zamienne do maszyn wymagają oznakowania CE ?

Bardzo częstym problemem firm na Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest odpowiedź na pytanie: Czy mechaniczne części zamienne dl maszyn wymagają oznakowania CE ? Mechaniczne części zamienne dostarczane przez producenta maszyny faktycznie nie podlegają oznakowaniu CE, nawet jeśli są elementami bezpieczeństwa. Uzasadnienie tego jest dość proste takie części przeszły już procedurę oceny zgodności, przy certyfikacji całego urządzenia. W dyrektywie nie ma jasno opisanego stanowiska co to są części zamienne jeśli nie pełnią one funkcji elementu bezpieczeństwa. Jednak dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w art. 1 opisuje do czego ma zastosowanie (do maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, pasów, lin, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, maszyn nieukończonych), i nie wymieniono tam części zamiennych. Jednocześnie w art. 2 dyrektywy maszynowej (MD) 2006/42/WE mamy wyłączenia z zakresu zastosowania i w wykluczeniach tych znajdziemy np elementy bezpieczeństwa, które normalnie wymagają oznakowania CE. ale jeśli są częściami zamiennymi identycznych elementów dostarczonych przez producenta oryginalnej maszyny są zwolnione z oznakowania CE.

Informacji udzielił Jędrzej Borowiak Centrum Certyfikacji CE-Polska tel. +48 61 830 81 81

Zespół redakcyjny CE-poradnik.pl – Anna Klepacka

Znak CE – nowe specjalistyczne blogi

W październiku powstały dwa nowe serwisy dotyczące znaku CE:

 • CE-Budownictwo.pl – serwis będzie prezentował wiedzę w temacie rozporządzenia 305/2011, które od 1 lipca 2013 zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG, będzie informował w tematach zmian w normach zharmonizowanych, wystawiania dokumentów takich jak: Deklaracja Właściwości Użytkowych, Krajowa Deklaracja Zgodności,ce-budownictwo.pl
 • CE-Maszyny.pl – serwis będzie prezentował wiedzę w temacie dyrektyw Nowego Podejścia, a w szczególności dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, a także w temacie Deklaracji Zgodności WEce-maszyny.pl

Serwisy będą tworzone przez przedstawicieli największych firm doradczych zajmujących się oznakowaniem CE.

Szkolenia z oznaczenia CE w Lublinie !

Po raz pierwszy w Lublinie, Centrum Certyfikacji CE-Polska, największa firma doradcza zajmująca się oznaczeniem CE w Polsce, organizuje szkolenia w zakresie:

 • Oznaczenie CE dla wyrobów budowlanych – 15.11.2013 – Lublin >>>>>>
 • Oznaczenie CE dla maszyn – 14.11.2013 – Lublin >>>>>>
 • Oznaczenie CE – podstawy – 13.11.2013 – Lublin >>>>>>
 • Oznaczenie CE dla zabawek – 12.11.2013 – Lubin >>>>>>

Więcej informacji na stronie Centrum Certyfikacji CE-Polska

Zmiany dotyczące oznakowania budowlanego B

Centrum Certyfikacji CECE-Polska coraz śmielej informuję, że nie mamy co się spodziewać zmian związanych z oznakowaniem znakiem budowlanym B (znak B) przez najbliższe dwa lata. Ustawodawcy nie mają pomysłu na zmiany, często niedoskonałego systemu, który obowiązuje w Polsce od wielu lat – podkreśla jeden z członków zarządu Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Tak więc jeśli chodzi o wyroby budowlane należy się skupić na nowościach dla wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem CE (podlegających pod rozporządzenie 305/2011), dla których istnieją normy zharmonizowane lub Europejskie Oceny Techniczne (lub powoli wygasające Europejskie Aprobaty Techniczne). Wyroby objęte systemem krajowym (znak B) nie mamy zatem żadnych nowości. Więcej na temat CE i B dla wyrobów budowlanych kliknij.

 

Nowa dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE – ostatnie zmiany 20.07.2013

20 lipca 2013 stara dyrektywa zabawkowa 88/378/EWG (Dyrektywa 88/378/EWG Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek.) zupełnie utraciła moc i została w pełni zastąpiona dyrektywą 2009/48/WE  (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r.  w sprawie bezpieczeństwa zabawek). Ostania zmiana dotyczyła badań chemicznych zabawek, a dokładnie rozszerzenia ilości badanych substancji niebezpiecznych.

 

Anna Klepacka – specjalista CECE-Polska

Czy oznakowanie CE po 1 lipca 2013, zastępuje dotychczas stosowany znak B dla wyrobów budowlanych ?

Od kilku miesięcy, pytanie czy w wyrobach budowlanych znak B traci ważność (po 1 lipca 2013) ciśnie się na usta wielu przedsiębiorcom. Wejście w życie rozporządzenia 305/2011 (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG) nie odwołuje w żadnym stopniu naszych krajowych przepisów. Wyroby budowlane spełniające normy zharmonizowane, lub posiadające Europejskie Oceny Techniczne oznakowuje się znakiem CE i wystawia się na nie Deklarację Właściwości Użytkowych. Wyroby budowlane nie posiadające normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej, które podlegają normie krajowej lub Krajowej Aprobacie Technicznej nadal oznakowuje się znakiem budowlanym B i wystawia się na nie Krajową Deklarację Zgodności.

 

Magdalena Wojtczak – CE-Polska

Nowy blog dotyczący znaku CE !

W dniu 11 października 2013, rozpoczyna działanie nowy blog ekspercki dotyczący znaku CE o nazwie CE-poradnik.pl. Na stronach blogu będziemy poruszali tematykę dyrektyw Nowego Podejścia wymagających oznakowania CE:

 

 • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – dyrektywa MD (zastąpiła dyrektywę 98/37/WE i wcześniejszą dyrektywę 89/396/EWG)
 • dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG)
 • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG)
 • dyrektywa środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG
 • dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 88*378/EWG)
 • rozporządzenie 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG)
 • dyrektywa radiowa R&TTE 1999/5/WE
 • dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE
 • dyrektywa nieautomatycznych urządzęń warzących 2009/23/WE
 • dyrektywa aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG
 • dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE
 • dyrektywa materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG
 • dyrektywa urządzenia medyczne 93/42/EWG 2007/47/WE
 • dyrektywa ATEX 94/9/WE
 • dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne 94/25/WE 2003/44/WE
 • dyrektywa dźwigi 95/15/WE
 • dyrektywa urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE
 • dyrektywa instrumenty pomiarowe 2004/22/WE – dyrektywa MID
 • dyrektywa urządzenia medyczne in vitro 98/79/WE
 • dyrektywa hałasowa 2004/14/WE 2005/88/WE
 • dyrektywa urządzania linowe 200/9/WE
 • dyrektywa sprawności energetycznej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego 2000/55/WE i 2005/32/WE
 • dyrektywa fajerwerki 2007/23/WE

Rzetelnych informacji na temat znakowania  CE, dostarczą pracownicy CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, największej firmy wdrażającej oznakowanie CE w Polsce.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszego bloga.

 

Zespół redakcyjny

CE-poradnik.pl