Czy oznakowanie CE po 1 lipca 2013, zastępuje dotychczas stosowany znak B dla wyrobów budowlanych ?

Od kilku miesięcy, pytanie czy w wyrobach budowlanych znak B traci ważność (po 1 lipca 2013) ciśnie się na usta wielu przedsiębiorcom. Wejście w życie rozporządzenia 305/2011 (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG) nie odwołuje w żadnym stopniu naszych krajowych przepisów. Wyroby budowlane spełniające normy zharmonizowane, lub posiadające Europejskie Oceny Techniczne oznakowuje się znakiem CE i wystawia się na nie Deklarację Właściwości Użytkowych. Wyroby budowlane nie posiadające normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej, które podlegają normie krajowej lub Krajowej Aprobacie Technicznej nadal oznakowuje się znakiem budowlanym B i wystawia się na nie Krajową Deklarację Zgodności.

 

Magdalena Wojtczak – CE-Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *