Archiwa Tagi: deklaracja CPR

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – nowy wzór (czerwiec 2014) – wyroby budowlane

Ostatnimi czasy zmiany dotyczące wyrobów budowlanych stają się bardzo mocnym problemem producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów budowlanych. W lipcu 2013 moc utraciła dyrektywa:

  • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
  • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
  • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
  • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

która została zastąpiona:

  • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na przełomie maja i czerwca 2014 wyżej wymienione rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi przepisem (rozporządzenie 568/2014 – dotyczy: Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór):

  • Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products

  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Tym samym na chwilę obecną my do czynienia z nowym wzorem Deklaracji Właściwości Użytkowych (Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór):

Deklaracja Właściwości Użytkowych - nowy wzór  2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór 2014

Powyżej wzór dokumentu wykonanego przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska.

Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór >>> więcej informacji

dla CE-Poradnik.pl Monika Zawadzka