Archiwa Tagi: szkolenie CPR

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – nowy wzór (czerwiec 2014) – wyroby budowlane

Ostatnimi czasy zmiany dotyczące wyrobów budowlanych stają się bardzo mocnym problemem producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów budowlanych. W lipcu 2013 moc utraciła dyrektywa:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

która została zastąpiona:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na przełomie maja i czerwca 2014 wyżej wymienione rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi przepisem (rozporządzenie 568/2014 – dotyczy: Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór):

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Tym samym na chwilę obecną my do czynienia z nowym wzorem Deklaracji Właściwości Użytkowych (Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór):

Deklaracja Właściwości Użytkowych - nowy wzór 2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór 2014

Powyżej wzór dokumentu wykonanego przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska.

Deklaracja Właściwości Użytkowych – nowy wzór >>> więcej informacji

dla CE-Poradnik.pl Monika Zawadzka

 

Szkolenie CPR, szkolenie CE dla maszyn 2006/42/WE, szkolenie CE z podstaw, szkolenie CE dla zabawek 2009/48/WE

Na największym portalu poświęconym oznakowaniu CE www.oznaczenie-ce.pl oraz na stronie polskiego Centrum Certyfikacji CE pojawiły się nowe ogłoszenia szkoleniowe dotyczące wdrożenia oznakowania CE. Szkolenia podzielono na kilka zasadniczych tematów. Zaoferowano szkolenia CE dla zabawek, szkolenia CE z podstaw wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia, szkolenia z CE dla maszyn i urządzeń oraz szkolenia CE dla branży budowlanej (szkolenie CPR). Styczniowe szkolenia tej samej organizacji zostały pozytywnie ocenione wśród użytkowników naszego portalu. Średnie zadowolenie ze szkolenia przekroczyło 93%. Na szczególną uwagę zasługuje jedyne na rynku odbywające się cyklicznie szkolenie dotyczące oznakowania CE dla wyrobów budowlanych CPR (szkolenie CPR, szkolenie 305/2011). Najbliższe szkolenia odbędą się już w lutym w KATOWICACH w prestiżowym hotelu klasy biznes – QUBUS****. Więcej informacji na temat szkoleń dotyczących oznaczenia CE poniżej:

LUTY 2014 – KATOWICE – szkolenia CE, szkolenie CPR

20.02.2014 – KATOWICE – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

21.02.2014  – KATOWICE – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE i znak budowlany B (szkolenie CPR – rozporządzenie 305/2011)
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

18.02.2014  – KATOWICE – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

19.02.2014  – KATOWICE – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE – podstawy
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81
strona na której znajdziesz informacje o znaku CE iszkoleniach CE i szkolenie CPR

strona poświęcona tematyce znaku CE

następne szkolenia z oznakowania CE odbęda się już w marcu w POZNANIU więcej informacji +48 61 830 81 81.

Dla potralu http://www.ce-poradnik.pl Szymon Maliński