Normy zharmonizowane – kilka zmian w marcu i kwietniu 2015

Normy zharmonizowane jako przepisy szczegółowe do dyrektyw Nowego Podejścia podlegają częstym zmianom. W marcu i kwietniu zmiany w zakresie norm zharmonizowanych dotyczyły między innymi następujących dyrektyw:

  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 125/02)
  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 087/02)
  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 087/02)
normy zharmonizowane

normy zharmonizowane

Dla dyrektywy maszynowej i zabawkowej Komisja przygotowała sprostowania (normy zharmonizowane):

  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 54 z dnia 13 lutego 2015 r.) (2015/C 087/03)
  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 445 z dnia 12 grudnia 2014 r.) (2015/C 113/07)

Dla CE-poradnik.pl Marcin Mansfeld (CE-Polska.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *