Archiwa Tagi: 305/2011

Jak nadać certyfikat CE ?

Niniejsza wiadomość już w swoim tytule zawiera podstawowy błąd, pojęcie „CERTYFIKAT CE” nie istnieje. Certyfikat CE to potoczna nazwa procedury oceny zgodności czyli procedury, która ma na celu wydanie deklaracji zgodności WE (w przypadku rozporządzenia 305/2011 CPR w sprawie wyrobów budowlanych, producent wydaje deklarację właściwości użytkowych), oraz nadanie na wyrób znaku CE.

Badania wykonane na zlecenie CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, lidera branży znaku CE,  potwierdzają że nieprawidłowe pojęcie „CERTYFIKAT CE” opanowało rynek. Ponad 72% klientów CECE-Polska, przy pierwszym kontakcie w rozmowach telefonicznych używa nieprawidłowego pojęcia „CERTYFIKAT CE”, ponad 68% celników, jeśli mówi o wymaganiach dla wyrobu używa sformułowania  „CERTYFIKAT CE”.

Wracając do meritum sprawy jak nadać znak CE ? Oznakowanie CE można nadać jeśli dany wyrób podlega pod co najmniej jedną z ponad dwudziestu dyrektyw Nowego Podejścia:

– dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – dyrektywa MD (zastąpiła dyrektywę 98/37/WE i wcześniejszą dyrektywę 89/396/EWG)
– dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG)
– dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG)
– dyrektywa środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG
– dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG)
– rozporządzenie 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG)
– dyrektywa radiowa R&TTE 1999/5/WE
– dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE
– dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących 2009/23/WE
– dyrektywa aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG
– dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE
– dyrektywa materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG
– dyrektywa urządzenia medyczne 93/42/EWG 2007/47/WE
– dyrektywa ATEX 94/9/WE
– dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne 94/25/WE 2003/44/WE
– dyrektywa dźwigi 95/15/WE
– dyrektywa urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE
– dyrektywa instrumenty pomiarowe 2004/22/WE – dyrektywa MID
– dyrektywa urządzenia medyczne in vitro 98/79/WE
– dyrektywa hałasowa 2004/14/WE 2005/88/WE
– dyrektywa urządzania linowe 2000/9/WE
– dyrektywa sprawności energetycznej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego 2000/55/WE i 2005/32/WE
– dyrektywa fajerwerki 2007/23/WE

_________________

Żeby nadać oznakowanie CE należy przeprowadzić pełen proces oceny zgodności, na który składają się następujące czynności:

  • Wybór i spełnienie wymogów odpowiednich przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia.
  • Wybór i spełnienie wymogów odpowiednich przepisów szczegółowych czyli norm i norm zharmonizowanych.
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej pod potrzeby oznakowania CE.
  • Przeprowadzenie badań i testów w oparciu o przepisy zasadnicze i przepisy szczegółowe.
  • Wykonanie analiz ryzyka.
  • Odpowiednie opisanie wyrobu.
  • Wykonanie DTR i/lub instrukcji obsługi.
  • Wystawienie deklaracji zgodności WE lub deklaracji właściwości użytkowych (CPR – dotyczy wyrobów budowlanych objętych rozporządzeniem 305/2011).

Każdy kto przeszedł ta drogę doskonale wie, że „CERTYFIKAT CE” nie istnieje, a że działania, które wykonał na nazywane są procesem oceny zgodności, który zwieńczony jest naniesieniem znaku CE, oraz wystawieniem deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych (CPR 305/2011)

Życzymy powodzenia nadawaniu znaku CE.

Więcej na temat procesów oceny zgodności – patrz szkolenia CE-Polska (lider rynkowy w zakresie oznakowania CE).

Dla CE-Poradnik.pl – M.S.

Zmiany dotyczące oznakowania budowlanego B

Centrum Certyfikacji CECE-Polska coraz śmielej informuję, że nie mamy co się spodziewać zmian związanych z oznakowaniem znakiem budowlanym B (znak B) przez najbliższe dwa lata. Ustawodawcy nie mają pomysłu na zmiany, często niedoskonałego systemu, który obowiązuje w Polsce od wielu lat – podkreśla jeden z członków zarządu Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Tak więc jeśli chodzi o wyroby budowlane należy się skupić na nowościach dla wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem CE (podlegających pod rozporządzenie 305/2011), dla których istnieją normy zharmonizowane lub Europejskie Oceny Techniczne (lub powoli wygasające Europejskie Aprobaty Techniczne). Wyroby objęte systemem krajowym (znak B) nie mamy zatem żadnych nowości. Więcej na temat CE i B dla wyrobów budowlanych kliknij.

 

Czy oznakowanie CE po 1 lipca 2013, zastępuje dotychczas stosowany znak B dla wyrobów budowlanych ?

Od kilku miesięcy, pytanie czy w wyrobach budowlanych znak B traci ważność (po 1 lipca 2013) ciśnie się na usta wielu przedsiębiorcom. Wejście w życie rozporządzenia 305/2011 (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG) nie odwołuje w żadnym stopniu naszych krajowych przepisów. Wyroby budowlane spełniające normy zharmonizowane, lub posiadające Europejskie Oceny Techniczne oznakowuje się znakiem CE i wystawia się na nie Deklarację Właściwości Użytkowych. Wyroby budowlane nie posiadające normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej, które podlegają normie krajowej lub Krajowej Aprobacie Technicznej nadal oznakowuje się znakiem budowlanym B i wystawia się na nie Krajową Deklarację Zgodności.

 

Magdalena Wojtczak – CE-Polska